Xəbərlər

Tezis elanı

07-04-2023

ELMİ TEZİSLƏRİN QƏBUL QAYDALARI

Konqresdə məruzə ediləcək bütün elmi işlər pediatriya sahəsində elmi inkişafa və ədəbiyyata faydalı olacaq özəllikdə olmalı və nəticə mesajına sahib olmalıdır. Tezislərdə müəlliflərin ad, soyad və iş yerləri göstərilməlidir. Tezislərdə bir nəfər məsul müəllif seçilməli, e-poçt ünvanı və əlaqə nömrələri yazılmalıdır. Tezislər göndərilərkən məruzə şəkli (sözlü/poster) göstərilməlidir.

Elmi tezisin son göndərilmə tarixi

Qaydalara uyğun hazırlanmış tezislər  01.05.2023  tarixinə qədər [email protected] e-poçt ünvanına göndərilməlidir. Məruzəyə layiq görülən müəlliflərə e-poçt ilə qəbul məktubları  göndəriləcəkdir. 1 may 2023 tarixindən sonra göndərilən tezislər qəbul edilməyəcəkdir.

Qəbul edilmiş tezislərin müəlliflərinin  20.05.2023 tarixinə qədər konqresə qeydiyyatdan keçmələri məcburidir. Bu tarixə qədər qeydiyyatdan keçməmiş məsul müəlliflərin tezisləri proqram kitabçasında yerləşdirilməyəcəkdir.

TEZİSLƏRİN  YAZILMASINA TƏLƏBLƏR

✅Xülasələr online [email protected] toplanacaqdır.
✅Tezislər Azərbaycan və ingilis dilində yazıla bilər
✅Bir nəfər 1 sözlü və 1 poster və ya 2 poster olmaqla ən çox 2 tezisdə məruzəçi ola bilər
✅Yazarkən adlarda akademik ünvan istifadə edilməməlidir. Müəllifin ad və soyadının ilk hərfi böyük, qalanları kiçik hərflə yazılmalıdır.
✅Tezis məqsəd, material və metodlar, nəticələr və müzakirə olaraq tərtib edilməlidir. Xəstə təqdimatlarında isə ardıcıllıq, məqsəd, xəstə təqdimatı və nəticə olmalıdır.
✅Tezis göndərilməsi tamamlanmadan öncə ən az 3 ən çox 6 açar sözdən istifadə edilməlidir.
✅Tezislər, başlıq və müəlliflərin  adları xaric olmaqla 300 sözü keçməməlidir. Ad tədqiqatı təsvir etməlidir.
✅Tezislərdə cədvəl, şəkil, qrafiklərdən istifadə edilə bilər.
✅Sertifikat almaq üçün məruzə edəcək şəxsin, proqramda göstərilən tarix və saatda elmi tədqiqatını şəxsən məruzə etməsi vacibdir.

Önəmli qeyd:
Bu maddələrdən hər hansı birinə uyğun olmayan tezis, dəyərləndirmədən kənarda qalacaqdır.
 

Elmi işlərin qiymətləndirilməsi

Elmi işlər elmi komitə tərəfindən göndərilən tezislərin müəlliflərinin ad/soyad və iş yerləri gizli tutularaq dəyərləndiriləcəkdir. Elmi komitə tezislərin sözlü və ya poster təqdimat şəklində olmasına qərar vermə və təqdimat şəklini dəyişdirmə haqqına sahibdir.

Tezislərin qəbul məktublarının göndərilmə tarixi: 15.05.2023

Müəlliflərin dəyərləndirmə nəticəsinə dair göndərilmiş məktubu diqqətlə oxumaları və qərarla tanış olaraq hazırlaşmaları önəmlidir. Xülasələr konqres kitabçasında dərc ediləcəkdir.

 

Abstracts Submission Guidelines

All works presented at the conference must be aimed at developing the field of pediatrics, being of use to the medical community and must contain a conclusion.

The title page must include the first and last names of the authors and their workplace as well as one contact number and email address. Authors must specify the form of presentation (oral/poster).

 

The deadline for thesis submission

Abstracts must be uploaded to the online submission system by 01.05.2023. Authors of accepted theses will receive an email notification. Works submitted after May 1st will not be accepted.

Authors of accepted theses must register by 20.04.2023. Works by authors who have not registered by this date will not be included in the conference booklet.

 

Abstract Specifications

✅Submissions will be accepted via an online acceptance system.
✅Abstracts may be written in Azeri or English.
✅One author may be represented only twice: in either one oral presentation and one poster or two posters.
✅Academic degrees do not need be included on the title page, only capitalized first and last names.
✅Abstracts must include aims, materials and methods, results, and a discussion. Case studies must include aims, case presentation and results.
✅When submitting the thesis authors must include 3 to 6 keywords into the submission system.
✅Abstracts length must not exceed 300 words excluding the title and author names. The title must accurately describe the contents of the thesis.
✅Abstracts may include tables, figures and graphs.
✅In order to receive a certificate authors must present their work at the hour and on the date specified in the program.

Important notice:
Abstracts that break any of these rules will not be evaluated.

 

Abstract evaluation

Blind evaluation of theses will be carried out by a scientific committee (author names and workplaces will be excluded). The committee retains the right to decide whether the work will be presented orally or as a poster and to change the original form of presentation.

Acceptance notification emails will be sent out on 15.05.2023.

We recommend that authors read the email carefully and begin preparing for presentation. Abstracts will be published in the congress booklet.
 

Правила приема научных работ

Все научные работы, которые будут представлены на конгрессе, должны быть направлены на научное развитие в области педиатрии и медицинской литературы, на пользу медицинскому сообществу и должны содержать вывод.

На титульном листе должны быть указаны имена, фамилии и места работы авторов. Также на титульном листе должны быть указаны адрес электронной почты и контактные телефоны одного из лиц, выбранного в качестве ответственного автора. При подаче работ необходимо указать форму презентации (устная/стендовая).
 

Последняя дата подачи научной работы
Подготовленные по правилам научные работы нужно отправить на электронный адрес [email protected] до 01.05.2023. Авторы работ, соответствующих всем требованиям, получат письмо о принятии по электронной почте. Научные работы, присланные после указанного срока приниматься не будут.

Авторы принятых работ должны зарегистрироваться до 20.04.2023 для участия на конгрессе. Научные работы ответственных авторов, не зарегистрировавшихся до этой даты, не будут размещены в программе.

Требования к написанию работ
✅Абстракты будут приниматься онлайн по адресу [email protected].
✅Научные работы могут быть написаны на азербайджанском и английском языках.
✅Один человек может участвовать максимум дважды: с 1 докладом и 1 постером или 2 постерами.
✅При написании в именах не должны использоваться академические степени. Первая буква имени и фамилии автора должна быть написана прописными буквами, а остальные строчными.
✅Диссертация должна быть структурирована как цель, материал и методы, результаты и обсуждение. А в презентациях пациентов последовательность должна быть: цель, презентация пациента и результат.
✅Перед отправкой научных работ необходимо использовать не менее 3 и не более 6 ключевых слов.
✅Объем научных работ не должен превышать 300 слов, не считая названия и имен авторов. Название должно описывать исследование.
✅В научных работах можно использовать таблицу, картинку, график.
✅Для получения сертификата важно, чтобы докладчик представил свое научное исследование лично в дату и время, указанные в программе.
 

Важная заметка:
Диссертации, не соответствующая каким-либо из этих пунктов, будут исключены из оценивания.

 

Оценивание работ
Научные работы будут оцениваться научной комиссией вслепую, так как имя, фамилия и место работы автора будут скрыты. Научный комитет вправе решить, будут ли тезисы представлены в устной или стендовой форме, а также изменить форму представления.

Уведомительное письмо будет выслано 15.05.2023.
Авторам важно внимательно прочитать присланное оценочное письмо и подготовиться, ознакомившись с решением. Научные работы будут напечатаны в буклете конгресса.

 

Respublika Uşaq Sanatoriyasında şəhid ailələri üçün sanator-kurort və bərpa-müalicə xidmətləri təşkil olunur

Respublika Uşaq Sanatoriyasında şəhid ailələri üçün sanator-kurort və bərpa-müalicə xidmətləri təşkil olunur

Ətraflı oxu

Xəbərlər və yeniliklər Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktorunu qəbul edib

Xəbərlər və yeniliklər

Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktorunu qəbul edib

Ətraflı oxu

Bu gün Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramıdır

Bu gün Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramıdır

Ətraflı oxu

Azərbaycanda Kistoz Fibrozda yeni dövr

Ətraflı oxu

Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti 1-ci Milli Kongresi

Ətraflı oxu

AzPC 1-ci Milli Kongresi

Ətraflı oxu

AzPC 1-ci Milli Kongresi

Ətraflı oxu

AzPC 1-ci Milli Kongresi

Ətraflı oxu

AzPC 1-ci Milli Kongresi

Ətraflı oxu

AZPC-nin 25 fevral Qubada iclası

25 Fevral 2023 tarixində Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin Qubada regional iclası həyata keçiriləcək. İclasda iştirak üçün qeydiyyat ödənişsizdir. 

İclasın keçiriləcəyi məkan: Macara Lake Park Hotel,< Ətraflı oxu

Prof. Dr. Özgür Kasapçopurun Bakıdakı seminarı

Ətraflı oxu

AZPC-nin 8aprel Gəncədə iclası

Ətraflı oxu

Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin Beynəlxalq Konqresi

Ətraflı oxu

Bakıda II Milli Pediatriya  Konqresi keçiriləcək

Ətraflı oxu

Elmi tezislərin qəbuluna başlandı

Ətraflı oxu

Quba-Qusar Regional Konfrans

2 mart 2024-cü il tarixində "Shahdag Mountain Resort Quba" da Quba-Qusar Regional Konfransı keçiriləcəkdir. 

Ətraflı oxu

Gəncə Regional Konfrans

6 aprel 2024-cü il tarixində "Leon Hotel Gəncə"də Gəncə Regional Konfransı keçiriləcəkdir.

Ətraflı oxu

"Müasir Pediatriyanın İşığında" Konfransı

Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyəti ölkəmizin gözəl guşələrindən biri olan Naxçıvanda!

Ətraflı oxu

"Nadir Xəstəliklər" Konfransı

7-8 iyun tarixlərində Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə "Radisson Otel"də Nadir Xəstəliklər Konfransı keçiriləcəkdir.

Ətraflı oxu
×